Miljö- och kvalitetspolicy

VBM är ett företag som arbetar med att förbättra den inre arbetsmiljön och driftsförhållanden hos våra kunder. VBM:s affärsidé är att sälja en funktion, det vill säga allt från problemlösning, dokumentation, försäljning, montage, idrifttagande, service och lagerhållning. En viktig uppgift för VBM är att finnas nära kunden och att alltid finnas snabbt på plats. Alla produkter VBM marknadsför och säljer samt de servicearbeten som vi utför är inriktade på att verka för en bättre miljö.


VBM ska kännetecknas av kompetens och professsionalism. Vårt mål är att våra kunder skall vara nöjda och känna förtroende för oss. Vår yrkesheder/moral skall vara hög och vi skall känna oss stolta för de produkter/tjänster vi producerar. Målet är att göra rätt från början så att vi kontinuerligt minskar våra felkostnader, reklamationer och miljöpåverkan.


Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum. Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljö och kvalitet och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljö- och kvalitetsarbete. Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor. Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda. Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndighternas lagar och förordningar samt övriga kravs som vi berörs av som en miniminivå.


Ove Bengtsson VD

Denna miljö- och kvalitetspolicy gäller för VBM AB som är medlem i Storheden/Gammelstads Miljö- och kvalitetsgrupp.